ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA ZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć towar zgodny z umową.

 2. W zakresie Umów sprzedaży zawartych od dnia 1.01.2023 r. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na podstawie i na zasadach określonych w Rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 43a i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

 3. Na warunkach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili (chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, jest dłuższy).

Uprawnienia w przypadku niezgodności towaru z umową

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może:

 1. Zażądać naprawy lub wymiany towaru.

Koszty naprawy lub wymiany towaru niezgodnego z umową ponosi Sprzedawca.

Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową, jeżeli zarówno naprawa jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

 1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy w przypadku, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową ze względu na to, że naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów;

b) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową w sposób wymagany w ustawie o prawach konsumenta;

c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z prawa do naprawy lub wymiany;

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Konsument nie może jednak odstąpić od umowy z powodu braku zgodności towaru z umową, jeżeli ten brak jest nieistotny. Obowiązujące przepisy wprowadzają jednak domniemanie, iż brak zgodności towaru z umową jest istotny.

Dodatkowe informacje: Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na powyższych zasadach także wobec Przedsiębiorcy - Konsumenta (czyli osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Reklamacje dotyczące towarów można złożyć w dowolny sposób, na przykład drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: sklep@meblewypoczynkowe.pl lub drogą pocztową na adres Sprzedawcy: Fabryka Mebli TOM-POL Tomasz Wróbel sp.k., ul. Szpot 1A, 63-645 Opatów.

 2. Zalecane jest zawarcie w reklamacji poniższych informacji:

a) imienia i nazwiska,

b) numeru zamówienia (w miarę możliwości),

c) wskazania towaru oraz rodzaju i opisu jego niezgodności z umową,

d) wskazania uprawnienia, z którego Konsument chce skorzystać (naprawa, wymiana, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy),

e) danych kontaktowych (adresu korespondencyjnego, adresu e-mail lub numeru telefonu).

Powyższe zalecenia mają jedynie na celu usprawnienie procesu reklamacji.

 1. Reklamację można złożyć z wykorzystaniem wzoru formularza reklamacyjnego, który jest dostępny na stronie Sklepu. Nie jest to jednak obowiązkowe.

 2. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 3. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar niezgodny z umową podlegający naprawie lub wymianie, a Sprzedawca odbiera go od Konsumenta na swój koszt. Natomiast w razie odstąpienia od umowy w związku z niezgodnością towaru z umową, Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Sprzedawca ponosi przewidzianą przez prawo odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową.

  2. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Sklepu. Reklamacje można składać na przykład elektronicznie na adres e-mail: sklep@meblewypoczynkowe.pl albo listownie na adres: Fabryka Mebli TOM-POL Tomasz Wróbel sp.k., ul. Szpot 1A, 63-645 Opatów.

  3. Zalecane jest, aby reklamacja zawierała następujące informacje:

   1. wskazanie Usługi, której dotyczy;

   2. rodzaj i czas wystąpienia nieprawidłowości;

   3. żądanie Klienta;

   4. dane kontaktowe Klienta (adres e-mail albo adres korespondencyjny).

Powyższe zalecenia mają jedynie na celu usprawnienie procesu reklamacji.

  1. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ORAZ DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

    1. Konsument może na przykład złożyć do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich lub zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sprawy przez stały sąd polubowny przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

    2. Konsument ma również możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy internetowego rozwiązywania sporów ODR, dostępnej pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr/

    3. Konsument może także skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

    4. Informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń przez konsumentów są dostępne na stronie internetowej pod adresem: www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Formularz reklamacyjny: link